• slide

  Calesco -
  będzie ciepło

  Naszą specjalnością jest kompleksowa obsługa
  systemów grzewczych.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  serwis 24h
  i nadzór

  Prowadzimy 24H serwis
  i nadzór nad kotłowniami

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Doradctwo
  i projektowanie

  Oferujemy usługi doradztwa technicznego w tym
  przygotowujemy projekty ekspertyzy,
  audyty - oceny energetyczne

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Spalarnie

  Nadzorujemy i serwisujemy spalarnie,
  w tym spalarnie materiałów niebezpiecznych

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Baza
  przeładunkowa

  Udostępniamy place składowe i własną bocznicę
  kolejową w bezpośrednim sąsiedztwie
  węzła autostradowego Szczecin - Dąbie

  Dowiedz się więcej

Walne zgromadzenie

 • Rok 2020

Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 oraz § 39 Statutu spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 25 marca 2020 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki .

1) Otwarcie Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Podjęcie uchwał w sprawach :

6.1. Zmiany statutu:

A ) Zmiany statutu w sprawie liczby członków RN

W związku z tym , że z dniem 04.06 2019 r. spółka Calesco S.A. nie jest spółką publiczną

paragraf 19 punkt 2 Statutu spółki Calesco S.A.:

„Rada Nadzorcza składa się co najmniej 5 (pięciu) członków , powoływanych i odwoływanych przez Walne

Zgromadzenie na wspólną kadencję ,ze wskazaniem Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego. ”

Przyjmuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się co najmniej 3 (trzech) członków , powoływanych i odwoływanych przez Walne

Zgromadzenie na wspólną kadencję ,ze wskazaniem Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego.

B) Zmiany statutu w sprawie organu wykonującego zobowiązania pieniężne spółki wobec Akcjonariuszy.

W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2021 art. 32810KSH ( DZ.U. z 2019 r. poz. 1798)

paragraf 35 Statutu spółki Calesco S.A.

„Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prawami.”

Przyjmuje brzmienie:

„ 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prawami.

2. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących

im praw z akcji w tym wypłaca dywidendę.

C) Zmiany statutu w sprawie przekazywania akcji imiennych.

Na wniosek Akcjonariuszy pana Krzysztofa Dokowskiego i Marii Majewskiej

Paragraf 8 punkt 2 Statutu spółki Calesco S.A.:

W przypadku zbycia akcji imiennych tracą one wszelkie uprzywilejowania ,za wyjątkiem przeniesienia

własności tych akcji

Na drodze dziedziczenia
Na drodze transakcji pomiędzy Akcjonariuszami – Założycielami
Na drodze transakcji pomiędzy spadkobiercami akcji
Na drodze transakcji pomiędzy spadkobiercami i Akcjonariuszami - Założycielami

Przyjmuje brzmienie:

W przypadku zbycia akcji imiennych tracą one wszelkie uprzywilejowania ,za wyjątkiem przeniesienia

własności tych akcji

a) Na drodze dziedziczenia

b) Na drodze darowizny na rzecz zstępnych, wstępnych lub małżonków.

c)Na drodze transakcji pomiędzy Akcjonariuszami – Założycielami

d)Na drodze transakcji pomiędzy spadkobiercami akcji

e)Na drodze transakcji pomiędzy spadkobiercami i Akcjonariuszami – Założycielami

6.2. Odwołania Członka Rady Nadzorczej –Joanny Marii Dokowskiej.

6.3.Powołania Członka Rady Nadzorczej – Magdy Marty Dokowskiej.

7) Zamknięcie Zgromadzenia.

Rok 2019

Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku ,o godzinie 13:00:00 w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 , 70-850 Szczecin w siedzibie spółki.

Rok 2018

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 26/2018 z dnia 01.10.2018 r . Zarząd CALESCO S.A. ( Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 listopada 2018 roku, na godzinę 13:00, w Szczecinie ( 70-850) przy ul. Tczewskiej 32 , w siedzibie Spółki Calesco S.A. w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.

Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 04 września 2018 roku ,o godzinie 13:00:00 w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 , 70-850 Szczecin w siedzibie spółki.

Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku ,o godzinie 13:00:00 w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 , 70-850 Szczecin w siedzibie spółki.


Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku ,o godzinie 13:00:00 w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 , 70-850 Szczecin w siedzibie spółki.


Rok 2017

Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku ,o godzinie 13:00:00 w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 , 70-850 Szczecin w siedzibie spółki.


Rok 2016

Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku ,o godzinie 13:00:00 w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 , 70-850 Szczecin w siedzibie spółki.